CUỘC THI “TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2019

Capture
UBND HUYỆN DẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:165/PGDĐT-NGLL
V/v tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi
“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 Đại Lộc, ngày 08 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS và TH-THCS trong toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1610/SGDĐT-CTHSSV-PC ngày 07/10/2019 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Phòng GDĐT Đại Lộc đề nghị các trường MN, MG, TH, THCS và TH-THCS thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục phát động cuộc thi, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi theo Kế hoạch số 402/KH-BGDĐT ngày 10/5/2019 của Bộ GDĐT về tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Thông tin chi tiết và thể lệ cuộc thi được đăng tải tại các website: http://hocvalamtheobac.vn/; http://www.moet.gov.vn;
http://www.doanthanhnien.vn; http://www.gdtd.vn.
2. Đăng tải thông tin và thể lệ cuộc thi lên Cổng thông tin điện tử, website của đơn vị; gửi thông báo qua gmail, tin nhắn,…cho đối tượng dự thi được biết.
Tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi; phân công người theo dõi, hỗ trợ xác minh thông tin thí sinh đạt kết quả cao (khi có yêu cầu).
3. Thông báo đến thí sinh đường dây nóng, hỗ trợ kỹ thuật về tài khoản, đăng nhập trực tuyến khi tham gia dự thi: Số điện thoại 0967345456; email: hocvalamtheobac@egroup.vn. Các thông tin khác có liên quan đến cuộc thi, đề nghị liên hệ Phòng Công tác HSSV-PC Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam (SĐT: 0235 3831 379) để được hướng dẫn thêm.
Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả và báo cáo kết quả về Phòng GDĐT qua kênh điều hành (Bộ phận NGLL nhận) khi kết thúc cuộc thi./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, NGLL. KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Vân