PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU 90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Capture
UBND HUYỆN DẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 166/PGDĐT-NGLL
V/v phát động Cuộc thi trắc nghiệm
tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang
của Đảng Cộng sản Việt Nam Đại Lộc, ngày 09 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS và TH&THCS trong toàn huyện.

Căn cứ Công văn số 1659/SGDĐT-CTHSSV-PC ngày 07/10/2019 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phòng GDĐT Đại Lộc đề nghị các trường MN, MG, TH, THCS và TH&THCS thực hiện một số nội dung như sau:
1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về mục đích ý nghĩa của Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc thi).
2. Phối hợp với tổ chức đoàn thể trong đơn vị triển khai Cuộc thi hiệu quả. Đường link Cuộc thi: http://vcnet.vn.
3. Đăng tải thông tin và thể lệ cuộc thi lên Cổng thông tin điện tử, website của đơn vị; gửi thông báo qua email, tin nhắn,…cho đối tượng dự thi được biết.
Tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi.
4. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Cơ quan thường trực Cuộc thi – Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Số điện thoại: 08048460, 08048616, 08048520; Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Bộ GDĐT, Số điện thoại: 0837485979; Phòng Công tác HSSVPC, Sở GDĐT Quảng Nam, Số điện thoại: 02353831379.
Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả và báo cáo kết quả về Phòng GDĐT qua kênh điều hành (Bộ phận NGLL nhận) khi kết thúc cuộc thi./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, NGLL. KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Vân